REGULAMIN PROJEKTU "WAKACYJNY STAŻ 2024"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. CELE PROJEKTU

  a) Umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy.

  b) Ułatwienie firmom, organizacjom pozarządowym i innym instytucjom zatrudnienia stażystów w okresie od lipca do września (włącznie) 2024 r.

 2. ORGANIZATOR PROJEKTU

  Organizatorem Projektu „Wakacyjny Staż 2024” zwanego dalej Projektem jest Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, Centrum Partnerstwa i Biznesu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

 3. FUNDATORZY STAŻY

  Fundatorzy Staży to firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiązują się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie.

 4. UCZESTNICY

  W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami studiów wyższych w Polsce lub za granicą (tj. studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia) w dowolnej formie (tj. studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych). Absolwent to osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w Projekcie „Wakacyjny Staż 2024”.

 5. PROMOCJA

  Promocja Projektu obejmować będzie m.in.:

  • dystrybucję informacji związanych z realizacją Projektu w mediach, w tym społecznościowych i na stronach internetowych, m.in.: www.gdansk.pl i www.wakacyjnystaz.pl, www.przedsiebiorczygdansk.pl, itp.
  • dystrybucję informacji o stażach, m.in.: w środkach komunikacji publicznej, na terenie gdańskich uczelni, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Gdańskim Urzędzie Pracy, itp. W informacjach znajdą się logotypy Fundatorów Staży, z zastrzeżeniem zapisów pkt II. 1. a).

II. PRZEBIEG PROJEKTU

 1. Etap pierwszy – Oferowanie stażu

  a) Fundator Stażu przesyła wypełnioną „Deklarację uczestnictwa w Projekcie Wakacyjny Staż 2024” (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz własny logotyp w wersji elektronicznej (w pliku wektorowym lub o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) do dnia 22 marca 2024 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2024 - deklaracja uczestnictwa”.
  Nadesłanie logotypu w ww. terminie jest niezbędne do umieszczenia go na materiałach promocyjnych związanych z Projektem (plakat, itp.). Jeżeli logotyp Fundatora Stażu nie zostanie dostarczony w ustalonym terminie, Fundator Stażu nie będzie promowany w materiałach informacyjnych Projektu „Wakacyjny Staż 2024”.

  b) Po otrzymaniu przez Organizatora wypełnionego Załącznika nr 1, o którym mowa powyżej w pkt a), Organizator przesyła na adres mailowy Fundatora wskazany w deklaracji uczestnictwa link aktywacyjny celem zalogowania się na stronie internetowej Projektu „Wakacyjny Staż 2024” pod adresem www.wakacyjnystaz.pl, w którym Fundator Stażu elektronicznie wypełnia „Ofertę stażu” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) określając liczbę miejsc stażowych, które zobowiązuje się zapewnić stażystom oraz preferowane profile stażystów. Oferty stażu Fundator Stażu ma obowiązek wypełnić najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r. Lista Fundatorów Stażu wraz z określeniem liczby i rodzaju staży, a także wymagań stawianych potencjalnym stażystom zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu pod adresem www.wakacyjnystaz.pl do dnia 29 marca 2024 r.

 2. Etap drugi – Przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja Uczestników

  a) Z dniem 2 kwietnia 2024 r. uruchomiona zostanie na stronie internetowej www.wakacyjnystaz.pl możliwość rejestrowania zgłoszeń przez Uczestników. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.wakacyjnystaz.pl (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) w dalszej części zwanego zgłoszeniem, do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 23:59. Zgłoszenie można wypełnić tylko raz. Kompletne zgłoszenie składa się z wypełnionego formularza zgłoszeniowego z załączonym CV kandydata w wersji elektronicznej w formacie *.doc, *.docx*.pdf, *.png, *.jpg, *.rtf lub *.odt wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać maksymalnie pięciu preferowanych Fundatorów Staży, u których chciałby realizować staż. Rejestracja zgłoszenia zostaje potwierdzona za pomocą wiadomości e-mail zawierającej numer zgłoszenia, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

  b) Spośród Uczestników, którzy nadeślą swoje zgłoszenia Organizator dokona wstępnego wyboru kandydatów na staż z uwzględnieniem zapotrzebowania Fundatorów Stażu oraz preferencji Uczestników dotyczących wyboru Fundatorów Staży. Zgłoszenie Uczestnika może zostać skierowane do innego Fundatora Stażu niż preferowany lub do jednego z preferowanych, ale niekoniecznie do tych, których Uczestnik wskazał na pierwszym miejscu. Zgłoszenie Uczestnika może być skierowane w danym momencie tylko do jednego Fundatora Stażu. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  c) Uczestnik ma możliwość zmiany treści lub usunięcia swojego zgłoszenia wraz z danymi osobowymi z Systemu Wakacyjny Staż 2024 poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl

 3. Etap trzeci – Rekrutacja Uczestników

  a) Trzeci etap Projektu polegać będzie na przeprowadzeniu przez Fundatorów Staży procesu rekrutacji z osobami, które zostały wybrane do udziału w tym etapie. Odbędzie się on w miejscu i czasie wyznaczonym przez poszczególnych Fundatorów Staży w porozumieniu z osobą zakwalifikowaną do procesu rekrutacji (Uczestnikiem). Fundator Stażu zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu rekrutacji w terminie od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 07 czerwca 2024 r. Rekrutacja Uczestników musi zostać zakończona najpóźniej w dniu 07 czerwca 2024 r.

  b) Spośród osób biorących udział w trzecim etapie Projektu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Laureatami", którzy uzyskają możliwość realizacji płatnych staży u Fundatorów Staży. Termin oraz warunki odbywania stażu zostaną uzgodnione indywidualnie pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

  c) Lista Laureatów zawierająca nr ID zgłoszenia Kandydata oraz jego inicjały, zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu www.wakacyjnystaz.pl w dniu 07 czerwca 2024 r.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I FUNDATORÓW STAŻY

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy pomiędzy Fundatorami Staży a Laureatami.

  b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji Laureata z podjęcia stażu lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi Staży nowych kandydatów do realizacji stażu.

  c) Organizator nie gwarantuje znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania Fundatora Staży.

  d) Organizator planuje zorganizowanie konferencji podsumowującą wyniki Projektu w drugiej połowie czerwca 2024 r. z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska lub Jego przedstawiciela oraz Fundatorów Staży i losowo zaproszonych Laureatów.

 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDATORÓW STAŻY

  a) Fundator Stażu zobowiązuje się do zawarcia umowy o staż z wybranym przez siebie stażystą na okres nie krótszy, niż jeden miesiąc (w okresie od lipca do września 2024 r.) oraz wypłaty wynagrodzenia dla tego stażysty w kwocie nie mniejszej niż 2 900,-zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset 00/100) za jeden miesiąc stażu, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U.2023.1893).

  b) Fundator stażu określa formę stażu, tj. możliwy tryb jego realizacji: na miejscu - w siedzibie Fundatora stażu, zdalny lub mieszany (praca hybrydowa).

  c) Fundator Stażu określa formę zatrudnienia stażysty pod warunkiem zachowania wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 a).

  d) Fundator Stażu ponosi pełną odpowiedzialność za powiadomienie wybranych przez siebie osób o zakwalifikowaniu, terminie i miejscu odbywania stażu.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie), tj.:

  a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk,

  b) W Urzędzie Miejskim w Gdańsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gdansk.gda.pl

  c) Dane osobowe przetwarzane są przez Prezydenta Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – tj. na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą, w formie pisemnej poprzez złożenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z formularzem stworzonym dla określonego celu przez Administratora, zawierającego wszelkie informacje zgodne z obowiązkiem informacyjnym ustanowionym w art. 13 Rozporządzenia.

  d) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach wskazanych powyżej, zgodnie z wyrażoną zgodą.

  e) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów rozliczeniowych Projektu co najmniej do 30 listopada 2024r., z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji dokumentów, które mogą uprawniać Administratora do dłuższego okresu przetwarzania danych osobowych

  f) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
    - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gdańsk przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto Gdańsk;
    - Fundatorzy Staży w ramach Projektu „Wakacyjny Staż 2024”.

  g) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.

  h) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

V. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu „Wakacyjny Staż” w szczególności celem jego promocji,w tym zamieszczenia wizerunku w mediach, internecie, na stronie gdansk.pl w głównych aktualnościach, spotach radiowych, programach telewizyjnych, na stronie internetowej Projektu, w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Miasto Gdańsk lub z jego udziałem, stronach internetowych Fundatorów stażu itp. – zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022. 2509) przez Gminę Miasta Gdańska oraz Fundatorów Staży na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie w tym w sieci internetowej tak aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, wprowadzenie do pamięci komputera.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby staży, proponowanych profili staży oraz Fundatorów Staży.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781)
 3. Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.wakacyjnystaz.pl .
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, o czym powiadomi drogą mailową Uczestników Projektu i Fundatorów Staży, a także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej Projektu www.wakacyjnystaz.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć Laureatów Projektu zgodnie z udzieloną zgodą w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin v1 z dnia 04.03.2024. Regulamin w rersji PDF (89KiB).


Załączniki:

Załącznik 1 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Wakacyjny Staż 2024: DOC (55KiB) lub PDF (KiB)
Załącznik 2 - Wzór oferty stażu PDF (46KiB)
Załącznik 3 - Wzór formularza zgłoszeniowego PDF (68KiB)

 

Polityka prywatności

Wersja o większym kontraście