Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Wakacyjny Staż”.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska / Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 5830011969, Regon 000598463,

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej,

e-mail: wpg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 64 65.

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji uczestników projektu „Wakacyjny Staż”.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: Fundatorom Staży, określonym w regulaminie projektu „Wakacyjny Staż”.

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru z tytułu realizacji  projektu „Wakacyjny Staż”.

 

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania:

dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

 

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w projekcie „Wakacyjny Staż”.

Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie zgłoszenia uczestnika do projektu „Wakacyjny Staż”.

 

9. Dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pana/ Pani w tym profilowaniu na zasadach : nie dotyczy.

Konsekwencją takiego przetwarzania będzie: nie dotyczy.

 

10. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

11. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

©2024 wakacyjnystaz.pl
Wersja o większym kontraście